Data:
Piątek, 12.02.2016
Imieniny:
Czasława, Damiana
Szukaj:   » Program „Umiem pływać”

Gmina Małkinia Górna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Pozyskana kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów realizacji programu, pozostałe 50 % pochodzą ze środków własnych gminy.

10-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kancelaryjno-technicznych
  1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe administracyjne,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;
  8. biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: komputer, faks, ksero,
  9. minimum dwuletni staż pracy.
10-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Demontaż, transport, załadunek oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm. ).

Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

" Demontaż, transport, załadunek oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna".

09-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Karta Dużej Rodziny

Uprzejmie informuję, że zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice (rodzic) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca zagrożeń wynikających ze spalania odpadów komunalnych w piecach domowych

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach Urząd Gminy w Małkini Górnej przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia  i środowiska forma „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca Programu: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni

Informuję, że od dnia 04.04.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków od osób fizycznych w ramach programu:

„ Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłownize środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że Gmina Małkinia Górna z dniem 1 lipca 2013 r. przejęła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wobec powyższego obowiązkiem było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny lub selektywny.

29-01-2016 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Oświata

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.